Σε εξέλιξη η τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού της θεμελίωσης του τοιχείου Τ1, από ΧΘ 0+285 έως ΧΘ 0+300.