Ο ΠΕΣΔΑ Κρήτης έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή και την ανακύκλωση σε όλα τα είδη των αποβλήτων που παράγονται όλους τους Δήμους της Π.Ε Ρεθύμνου, καθώς και την προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, σταθεροποιώντας την παραγωγή αποβλήτων στα σημερινά επίπεδα.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Κρήτης, της οποίας οι ποσοτικοί και ποσοστιαίοι στόχοι για τη διαχείριση των ΑΣΑ, οι οποίοι είναι σε απόλυτη συμμόρφωση τόσο με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, όσο και με τους στόχους που δίνονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης  Αποβλήτων (ΠΥΣ 49/15-12-2015), για την επίτευξη των στόχων ανάκτησης των ΑΣΑ για το έτος 2020, μία ποσότητα των ΑΣΑ θα πρέπει να ανακτάται εντός μονάδων επεξεργασίας υπολειπόμενων ΑΣΑ.

Η υλοποίηση της πράξης, κρίνεται αναγκαία καθώς είναι το πρώτο έργο επεξεργασίας απορριμμάτων στην Π.Ε Ρεθύμνου, που εξυπηρετεί το συνόλου του πληθυσμού του νομού και τους χιλιάδες επισκέπτες που εξυπηρετούνται από τις τουριστικές υποδομές της περιοχής, προς την κατεύθυνση της ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης των ΑΣΑ, της προστασίας του αστικού και του φυσικού περιβάλλοντος της εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων. Παράλληλα, με την
υλοποίηση της πράξης επιτυγχάνονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι που τίθενται από την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία, για τη διαχείριση των ΑΣΑ και την εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος από τη ταφή, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο νέο ΕΣΔΑ και το αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Κρήτης.

Η πράξη του Έργου συγχρηματοδοτείται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, από την ΕΕ και το Ταμείο Συνοχής κατά 85%.

Ειδικότερα:

• Θα συμβάλλει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων σε μία ολόκληρη Περιφερειακή Ενότητα της Κρήτης, αυτή του Ρεθύμνου, η οποία έχει αυτή τη δυνατότητα λόγω του συνολικού της ετήσιου δυναμικού παραγωγής αποβλήτων.

• Θα αποτελέσει το πρώτο έργο επεξεργασίας απορριμμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου προς την κατεύθυνση της ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης των ΑΣΑ, που θα εξυπηρετεί ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της Π.Ε. Ρεθύμνου και μεγάλο αριθμό επισκεπτών που εξυπηρετούνται από τις τουριστικές υποδομές της.

• Θα συνεισφέρει και θα συμβάλλει στην επίτευξη των Περιφερειακών Στόχων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τα ΑΣΑ, όπως αυτοί έχουν τεθεί από τον ΠΕΣΔΑ Κρήτης, ο οποίος ενσωματώνει και τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων όλων των Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης.

• Θα καλύψει την απαίτηση της αρχής της προφύλαξης και της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται ο περιορισμός του συνολικού όγκου των αποβλήτων και η μείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον, μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της ανάκτησης υλικών και της ανακύκλωσης, ώστε να μειώνεται η ποσότητα των αποβλήτων προς τελική διάθεση, λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό και κοινωνικό κόστος.

Ως εκ τούτου απαιτείται τεχνική υποστήριξη κατά την κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία του έργου ώστε:

• Να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος για την κατασκευασιμότητα του έργου, ώστε να μην υπάρξουν σημαντικά απρόβλεπτα και καθυστερήσεις στην υλοποίηση.

• Να εξασφαλιστεί ο σωστός σχεδιασμός του έργου και η επιλογή του απαραίτητου εξοπλισμού για να διασφαλιστεί το χαμηλότερο επενδυτικό αλλά και λειτουργικό κόστος της μονάδας και να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, όπως προβλέπεται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.

• Να γίνει έλεγχος του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας επεξεργασίας ως προς τη συμμόρφωσή του με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Επιπλέον, κατά το στάδιο της κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας, απαιτείται η τεχνική υποστήριξη ώστε:

• Να υπάρξει σωστός συντονισμός στις εργασίες και στα χρονοδιαγράμματα κατασκευής του έργου, ώστε αυτό να είναι σε πλήρη λειτουργία τον προβλεπόμενο από τον ΠΕ.Σ.Δ.Α. χρόνο.

• Να υπάρξει συνολικός συντονισμός σε κατασκευαστικά θέματα που θα προκύψουν κατά την κατασκευή (π.χ. ορθή διαχείριση των υλικών εκσκαφής του έργου έτσι ώστε να επιτευχθεί ένα σωστό ισοζύγιο χωματισμών του έργου που να προβλέπει τις συνολικές ανάγκες του έργου για εδαφικά υλικά

• Να διασφαλιστεί τόσο η ποιότητα του έργου αλλά και η αποτελεσματικότητα των επιμέρους σταδίων

• Να γίνει έλεγχος των διεργασιών λειτουργίας της μονάδας

• Να γίνει ποιοτικός έλεγχος του υλικού που οδηγείται προς κομποστοποίηση και του υλικού που παράγεται ως υλικό εδαφοκάλυψης και ως υλικό λίπανσης (κόμποστ).

• Να γίνει έλεγχος και μετρήσεις για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια και ισχύ.

• Να ολοκληρωθεί η προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή του έργου.

Το 1ο υποέργο, που είναι και το ΒΑΣΙΚΟ ΥΠΟΕΡΓΟ αφορά στη μελέτη, κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Αμαρίου. Η Μονάδα Επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Αμαρίου θα εξυπηρετεί το σύνολο της Περιφ. Ενότητας
Ρεθύμνου και θα δέχεται τόσο προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα από τα Σύμμεικτα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ), όσο και σύμμεικτα από τον συμβατικό κάδο συλλογής ΑΣΑ.

Ειδικότερα, στη μονάδα θα εισέρχονται 35.600 tons/yr σύμμεικτα αστικά απόβλητα και 7.400 tons/yr προδιαλεγμένο οργανικό.

Η μονάδα περιλαμβάνει μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων ΑΣΑ, μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών, μονάδα μηχανικής επεξεργασίας των ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και το
διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία, μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών με τη μέθοδο της ξηρής αναερόβιας χώνευσης, μονάδα αξιοποίησης βιοαερίου, μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του χωνεύματος, μονάδα εξευγενισμού – ραφιναρίας του υλικού μετά την αερόβια επεξεργασία, μονάδες περιβαλλοντικής προστασίας για την επεξεργασία των παραγομένων αερίων ρύπων και υγρών αποβλήτων, κατασκευή του ΧΥΤΥ καθώς και όλα τα απαραίτητα έργα υποδομής, προμήθεια κινητού εξοπλισμού και δοκιμαστική λειτουργία του έργου.

Στο αντικείμενο της υποέργου 1 θα περιλαμβάνονται δύο διακριτά τμήματα: η κατασκευή του έργου της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ (18 μήνες ), η 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του και η υπηρεσία κανονικής λειτουργίας για 5 έτη.

Η εγκατάσταση θα αποτελείται από τις εξής μονάδες:

Α. Τα έργα εισόδου – υποδομής, στα οποία περιλαμβάνονται:

• Η πύλη εισόδου
• Φυλάκιο εισόδου
• Κτίριο διοίκησης – εξυπηρέτησης προσωπικού
• Κτίριο συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων (συνεργείο)
• Διάταξη καθαρισμού τροχών των οχημάτων
• Δεξαμενή καυσίμων
• Ζυγιστική διάταξη
• Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
• Περίφραξη του χώρου
• Περιμετρική δενδροφύτευση
• Αντιπυρική Ζώνη
• Έργα Αντικεραυνικής Προστασίας
• Έργα Πρασίνου
• Εσωτερική οδοποιία
• Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
• Δίκτυα υποδομής (ύδρευσης, αποχέτευσης, βιομηχανικού νερού, πυρόσβεσης, περιμετρικού φωτισμού)
• Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και τηλεελέγχου

Β. Το τμήμα μηχανικής επεξεργασίας

Γ. Το τμήμα βιολογικής επεξεργασίας,

Δ. Το τμήμα ωρίμανσης του στερεού υπολείμματος της βιολογικής επεξεργασίας.

Ε. Η Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων

ΣΤ. Τα έργα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και περιβαλλοντικής παρακολούθησης των
εγκαταστάσεων, τα οποία περιλαμβάνουν:

Ζ. Ο Χώρος Υγειονομικής ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατασκευή ενός οργανωμένου χώρου υγειονομικής ταφής των υπολειμμάτων των επί μέρους μονάδων της εγκατάστασης επεξεργασίας, απαιτούνται μία σειρά έργα για τη σωστή λειτουργία του, στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

• Διαμόρφωση και εργασίες εκμετάλλευσης του χώρου
• Έργα στεγανοποίησης της λεκάνης απόθεσης των απορριμμάτων
• Κατασκευή δικτύου συλλογής στραγγισμάτων και επεξεργασία / διάθεση αυτών
• Κατασκευή συστήματος συλλογής και διάθεσης βιοαερίου
• Περιβαλλοντική παρακολούθηση (monitoring) του χώρου
• Έργα αποκατάστασης ΧΥΤΥ
• Έργα απόσμησης και αποκονίωσης

Το 2ο υποέργο αφορά στην ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων για την απόκτηση γης για την
κατασκευή του προτεινόμενου έργου, μετά την έκδοση της με αρ. 316/2009 Απόφασης του Εφετείου
Κρήτης, με την οποία προσδιορίστηκε το ποσό της οριστικής αποζημίωσης της απαλλοτρίωσης της
έκτασης 122.243,91 τ.μ. Έχει ολοκληρωθεί η παρακατάθεση της οριστικής αποζημίωσης (αρ. 5/26-
1-2018 ΦΕΚ, τεύχος ΑΑΠ).

Το 3ο υποέργο αφορά στη μεταφορά του δικτύου μέσης τάσης στην περιοχή του έργου μέχρι την
είσοδο της εγκατάστασης.

Το 5ο υποέργο αφορά στις δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας της Πράξης.