Το Έργο «Μονάδα Επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής των Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Αμαρίου» αφορά στη μελέτη, κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ Αμαρίου. Η ΜΕΑ Αμαρίου θα εξυπηρετεί το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και θα δέχεται τόσο προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα από τα Σύμμεικτα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ), όσο και σύμμεικτα από τον συμβατικό κάδο συλλογής ΑΣΑ. Ειδικότερα, στη μονάδα θα εισέρχονται 35.600 tons/yr σύμμεικτα αστικά απόβλητα και 7.400 tons/yr προδιαλεγμένο οργανικό.

Η μονάδα περιλαμβάνει:

 • μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων ΑΣΑ,
 • μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών,
 • μονάδα μηχανικής επεξεργασίας των ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και το διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία,
 • μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών με τη μέθοδο της ξηρής αναερόβιας χώνευσης,
 • μονάδα αξιοποίησης βιοαερίου,
 • μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του χωνεύματος,
 • μονάδα εξευγενισμού – ραφιναρίας του υλικού μετά την αερόβια επεξεργασία.

Επίσης περιλαμβάνει μονάδες περιβαλλοντικής προστασίας για την επεξεργασία των παραγομένων αερίων ρύπων και υγρών αποβλήτων, την κατασκευή του ΧΥΤΥ καθώς και όλα τα απαραίτητα έργα υποδομής και προμήθεια κινητού εξοπλισμού.

Η ΜΕΑ Αμαρίου αποτελεί την πρώτη μονάδα αναερόβιας χώνευσης απορριμμάτων που κατασκευάζεται στη Ελλάδα η οποία θα αξιοποιεί πλήρως το παραγόμενο βιοαέριο προς παραγωγή ενέργειας. Θα διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας διατάξεις διαχωρισμού και ανάκτησης απορριμμάτων προς μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης. Επίσης με την έναρξη λειτουργίας της ΜΕΑ Αμαρίου θα ξεκινήσει και η χωριστή συλλογή οργανικού, καθώς η Μονάδα θα μπορεί να παραλάβει και να επεξεργαστεί ποσότητα Προδιαλεγμένου οργανικού προς παραγωγή άριστης ποσότητας εδαφοβελτιωτικού.

Τα αποτελέσματα του έργου

 • Διαχείριση 35.600 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) και 7.400 τόνων προδιαλεγμένο οργανικό ανά έτος
 • Ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία
 • Παραγωγή κομποστ από το προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ
 • Αξιοποίηση βιοαερίου για τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας
 • Προστασία του περιβάλλοντος

Η «Μονάδα Επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής των Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Αμαρίου», είναι ένα έργο πνοής για την Κρήτη και την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου που θα συμβάλει τα μέγιστα στην προστασία του περιβάλλοντος και θα βοηθήσει να επιλυθούν οριστικά τα ζητήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Hashtag: #esdak

Facebook https://www.facebook.com/ESDAKritis/

Twitter https://twitter.com/esdak2017

Υoutube https://www.youtube.com/channel/UCVYV8z3EVznpu5kBcTz0hOg

Instagram: https://www.instagram.com/esdakritis/