Την εβδομάδα 4-9/05/2020 πραγματοποιήθηκαν

  • Τοίχοι αντιστήριξης : σκυροδέτηση θεμελίωσης 7-9 και1η φάση (3.30μ) τοιχείων 5-7.

  • Συνέχιση κατασκευής οπλισμένου επιχώματος.

  • Ολοκλήρωση εκσκαφής τοίχου Τ3, εκσκαφές στο ανατολικό όριο της περίφραξης