Την εβδομάδα 22-27/06/2020 πραγματοποιήθηκαν

  • Σκυροδέτηση τοιχείων δεξαμενής εξισορρόπησης ΜΕΣ.

  • Εκσκαφή, διάστρωση σκυροδέματος καθαριότητας βάσης μονάδας DAF σε ΜΕΣ.

  • Κατασκευή αγκυρίων σε πρανή ΜΕΑ, τοποθέτηση αγκυρωμένου συρματοπλέγματος.

  • Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος.

  • Διαμορφώσεις λεκάνης ΧΥΤΥ.