Την εβδομάδα 20-25/07/2020 πραγματοποιήθηκαν

  • Σκυροδέτηση τοιχείου Τ1 τμήμα 3-5.

  • Εργασίες σταθεροποίησης και εκσκαφή πρανών ΜΕΑ.

  • Εργασίες σταθεροποίησης και εκσκαφή ανατολικών πρανών πάνω από ΧΥΤΥ.

  • Φινιρίσματα λεκάνης ΧΥΤΥ.

  • Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος.