Την εβδομάδα 16-22/05/2020 πραγματοποιήθηκαν

  • Σκυροδέτηση θεμελίωσης τοίχου Τ3 και τοιχείο Τ3 τμήμα 6-9

  • Σκυροδέτηση θεμελίωσης τοίχου Τ2 (11-12) και τοιχείου 9-11 τοίχου Τ1

  • Σκυροδέτηση τοίχου αντιστήριξης ΜΕΣ

  • Διαμόρφωση πρανών ΜΕΑ

  • Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος ΧΥΤΥ, ενίσχυση επιχώματος ενεργού κυττάρου.

  • Κατασκευή παράκαμψης δρόμου ΜΕΑ πάνω από το παλαιό ΧΥΤΑ