Την εβδομάδα 7-13/06/2020 πραγματοποιήθηκαν

Α) Χωματουργικές εργασίες: Εκσκαφές πρανών ΜΕΑ .

Διαμορφώσεις κυττάρου ΧΥΤΥ.

Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος

Β) Εργασίες αντιστηρίξεων : Κατασκευή παθητικών ηλώσεων στα πρανή ανατολικά της ΜΕΑ.

Γ) Σκυροδέματα : Έναρξη κατασκευής βιολογικού (ξυλότυποι- οπλισμοί θεμελίωσης)