Την εβδομάδα 27/4-2/5/2020 πραγματοποιήθηκαν

  • Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος στο νέο ΧΥΤΥ, καθώς και ενίσχυση με οπλισμένο επίχωμα του επιχώματος του ενεργού κυττάρου.

  • Εκσκαφή τοιχείου Τ3 .

  • Σκυροδέτηση τοιχείου Τ1 : Θεμελίωση 5-7, τοιχείο 4-5, 3-4 και οπλισμοί 2ης φάσης 3-4-5