• Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση οπλισμού στην θεμελίωση του τοίχου Τ1, τμήμα 4-5

  • Παράλληλα γίνεται καθαρισμός της επιφάνειας έδρασης του οπλισμένου επιχώματος, το οποίο θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται άμεσα