• Στον τοίχο αντιστήριξης Τ1, τμήμα 1-3 ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση οριζόντιου οπλισμού

  • Έχει ξεκινήσει η κατασκευή και τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού στο τμήμα 4-5 της θεμελίωσης του τοιχείου Τ1

  • Στο μέτωπο των χωματουργικών εργασιών, συνεχίζονται οι εργασίες διαμόρφωσης της λεκάνης.